Lekciju Kurss: HSA pamati

Lekciju Kurss: HSA pamati

Informācijai:

Pamata Kurss Hamburgas Skolas (HSA) metodēs ir domāts astrologiem, kuriem jau ir pamata zināšanas klasiskajā astroloģijā, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, horoskopa analīzes instrumentus un tāpēc vēlas iepazīties un apgūt HSA metodikas pamatus.

Kurss domāts pirmkārt individuālam un patstāvīgam darbam, t.i pašmācības procesam. Tomēr ir iespēja griezties pie Kursa autora pēc papildus konsultācijam.

Pirms Kursa materiāli tiks nosūtīti kursantam un pirms iesākt mācību procesu pamata Kursa ietvaros, starp Kursa autoru un kursantu tiek noslēgts licences līgums. Licences līgums tiek, vai netiek noslēgts pamatojoties uz pārrunu rezultātiem.

Lekciju Kursa materiāli ir sagatavoti krievu valodā. Papildu konsultācijas un mācību valoda var būt gan krievu, gan latviešu valoda. 

Programma: pamata

Kursa nosaukums: Ievads Hamburgas Skolas Astroloģijas (HSA) metodēs

Kursa Autors:  Aleksandra Jakovļeva

Kopējas stundu skaits: Nenormēts

Kursa mērķis:  Iepazīšanās ar HSA metodēm (klātienē, kā arī on-line)

Kursa uzdevumi: Iepazīstināt interesentus ar HSA pamata jēdzieniem, metodēm un instrumentiem; Iepazīstināt ar darbu, ar horoskopiem HSA metodēs; Sniegt nepieciešamās pamata iemaņas darbam ar horoskopu HSA metodēs.

Kursa īsa anotācija: Kurss satur pamata informāciju par HSA virzienu, metodēm un tehniku. Materiāls tiek sastādīts kompaktā formā, skaidri un īsi, tā lai interesentam izveidojas nepieciešamā informācijas bāze tālākai HSA tehnikas apguvei. Kursa programma satur materiālu par HS vēsturi, dod jēdzienus par pamatatšķirībām un metodēm, kurus izmanto šī virziena astroloģijā. Kursa katra tēma ietver teoriju, bet tur, kur ir nepieciešams, tiek doti piemēri, aprēķini un tehnikas pielietošanas piemēri. 

Pārbaudes formas: Testi un kontroldarbi.

Uzmanību!

- Lekciju Kursa autors norāda uz to, ka pirms griezties pēc licences uz Lekcijas Kursa (-u) materiālu izmantošanu pašmācības nolūkiem, Lekciju Kursa autors piedāvā potenciālajam kursantam izpētīt dažus materiālus interneta vietnēs: www.hsa.lv un www.astropolis.lv, kurus satur arī Lekcijas Kurss. Tāda pieeja tiek izmantota, lai interesenti varētu pārliecināties par materiālu kvalitāti un tikai tad izdarīt savu izvēli.

- Pāreja uz nākamo Kursu ir iespējama tikai pēc tam, kad kursants nokārtos visus kontroldarbus pamata Kursa ietvaros.

Kursa cena:

Lekciju Kursa cena ir individuālā un ir atkarīga no līguma nosacījumiem starp Kursa autoru un kursantu, un, tajā skaitā, no papildus konsultāciju paketes,  kas ieiet kopējā maksājumā.

Nodarbību un konsultāciju norises vieta:

Klātienes nodarbības un konsultācijas notiek Valmierā, iespējams mācīties un konsultēties, izmantojot e-pastu un Skype. 

 

Mācību kursa tematiskais saturs

Tēma 1. HSA īsa vēsture:

Tiek izklāstīti HSA vēstures pamata momenti, norādīti šī virziena dibinātāju vārdi, viņu (dibinātāju) lomas, kā arī tiek norādīti HSA dibināšanas (rašanās) un attīstības galveno etapu dati utt.

...1)  HSA īsa vēsture 

 

Tēma 2. HSA pamatīpašības:

Tiek iedots īss ievads tēmā un nosaukti HSA metožu galvenās (pamata) īpašības

...1) HSA pamatīpašības 

 

Tēma 3. Informācija par darba instrumentiem (diski)

Tiek paskaidroti graduēto disku uzdevumi un struktūra. Kā arī iedots materiāls par mikro-disku rašanās vēsturi un uzdevumiem.

...0) Ludvigs Rūdolfs «Mikro-graduēto disku rašanās» (raksts) 

...1) Darba instrumenti...

...2) Horoskopa struktūra un tā dalījums

 

Tēma 4. Planētas HSA metodēs

Tiek iedoti pamata, kā arī papildus atslēgvārdi (signifikācija) planētām HSA metodēs.

...1) HSA planētas

...2) Retrogrādās planētas

...3) Valdnieki

 

Tēma 5. Astoņu Transneptūna planētu (TNP) ievešana:

Tiek paskaidrota TNP atklājumu vēsture un TNP (HSA) pamata, kā arī papildus atslēgvārdi (signifikācija): Kupidons, Hadess, Zevs, Kronos, Apollon, Admetos, Vulkāns, Poseidons.

...1) См. 4.1, 4.2

...2) M.Faists, «Jaunu objektu meklēšana pagātnē un tagadnē” (raksts).

 

Tēma 6. МС, AS, WI, KN klasifikācija. «Personpunktu» jēdziens.

Tiek dota MC, AS, WI, KN klasifikācija, ka arī „Personpunkta” jēdziens HSA metodikā. Kā arī tiek paskaidrota astroloģisko faktoru klasifikācija, atbilstoši H.Lefeldam.

...1) Personpunkti HS sistemā

 

Tēma 7. Planētu ainas un sensitīvie punkti.

Tiek doti jēdzieni par planētu ainām un sensitīviem punktiem, kā arī 17 likumi priekš planētu ainām, atbilstoši L.Rūdolfam. Izskatīti aprēķinu piemēri, kā arī piemēri, kā aprēķināt horoskopā planētu ainas un sensitīvos punktus, kur līdzvērtīgi ar planētam un TNP, kā struktūras sastāvdaļas, tiek izmantoti arī  kardinālā krusta punkti: 0°-Auns (0°), 0°-Vēzis (90°),  0°-Svari (180°), 0°-Mežāzis (270°). Tas ir:

Pussumma: a / bnoteikšana, atrašana;

Spoguļpunkts: c + c – anoteikšana, atrašana;

Sensitīvais punkts: a + b – cnoteikšana, atrašana;

Summa: a + bnoteikšana, atrašana;

Starpība (diference): a – bnoteikšana, atrašana;

Iedoti planētu ainu un sensitīvo punktu interpretācijas principi (kombinatorika)

...1) Planētu ainas un sensitīvie punkti

...2) Planētu pozīciju un planētu ainu aprēķināšana dažādu dalījumu (T) sistēmās.

...3) Ludvigs Rūdolfs «Planētu ainu 17. Likumi” (raksts

...4) A.Vitte, «Planētu ainas» (raksts)

...5) L.Rūdolfs, «Planētu ainu unificēts pierakstīšanas veids” (raksts)

...6) M.Faists, «Summas un pussummas HSA metodikā» (raksts)

 

Tēma 8. A.Vittes Māju sistēma

Tiek iedoti pamata jēdzieni un teorija par A.Vittes Māju sistēmu, kā arī Māju pamata nozīme HSA metodēs, atbilstoši L.Rudolfam. Aprakstīta personpunktu Māju atrašanas (izskaitļošanas) metodika, kurā tiek izmantots graduēts disks. Aprakstīta Māju interpretācijas teorija, atbilstoši viņu iekšējai shēmai.

Zemes horoskops -  noteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija;

Meridiāna (MC) horoskops -  noteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija;

Ascendenta (AS) horoskops - noteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija;

Saules horoskopsnoteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija;

Mēness horoskops - noteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija;

Mēness Mezglu horoskops - noteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija;

Faktormāju horoskopi - noteikšana, atrašana, tēma un interpretācijas teorija.

...1)  A.Vittes Māju sistēma

...2) MC-horoskops

 

Tēma 9. Оrbisi HSA metodēs

Tiek paskaidrota nepieciešama izsmeļoša informācija par orbisiem HSA metodēs.

...1) Orbisi HS sistēmā

 

Tēma 10. Horoskops. Darbs ar graduētiem diskiem (skalām) un darbs ar tabulām.

Parādīti pamata darba posmi  ar disku un ar astroloģiskajām programmām. Tiek paskaidrots darbs ar programmas AstrologicPC palīgtabulām un izdrukām, kuri atkārto informāciju, kuru var saņemt arī ar diska palīdzību. Paskaidrotas atšķirības terminoloģijā, kuru var satikt dažādos avotos. Doti piemēri darbam ar horoskopu: natālais horoskops, dinamiskais horoskops.

...1) Horoskops. Darbs ar graduētiem diskiem un tabulām

...2) Darba piemēri ar graduētiem diskiem

 

Tēma 11. Saules loka direkcija

Iedots priekšstats par Saules loka direkcijām un galveniem iemesliem, kāpēc ši metode tiek paņemta prognozēšanai HSA sistēmā. Saules loka direkcija prognozēšanās metodēs.

...1) Saules loka direkcija (jēdziens un aprēķināšana)

...2) Saules loka direkcijas pielietojums (apskats)

...3) Saules loka direkcijas un prognoze

...4) Prognozēšana. Darbs ar direkcijām un tabulām

 

Tēma 12. Meridiāna (MC) korekcija

Tiek iedots materiāls par horoskopa korekcijas metodēm, kurus izmanto HSA sistēmā.

...1) Horoskopa rektifikācija (MC korekcija)

...2) Ka arī: Darbs ar direkcijām un tabulām (lpp. 3-18)

 

Tēma 13. Мāju metodika atbilstoši H.Lefeldam. 

Tiek iedoti metodikas, kuru aprakstīja H.Lefelds, daži sākuma punkti, kuri izriet no A.Vittes Māju teorijas. Tiek iedots jēdziens par atspoguļotām Mājām, ka arī viņu mijiedarbības teorija.

...1) Māju metodika atbilstoši H.Lefeldtam

 

Palīgmateriāls un palīglīdzekļi

Tiek iedoti papildus materiāli un raksti pēc Kursa programmas.

...1) HSA pamati jautājumos un atbildēs (brošūra)

...2Astroloģija un plānošana

 

(c) Aleksandra Jakovļeva